ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง