ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง