ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง