ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนามน(ซอยนายเบา) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง