ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รวมจำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง