ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (งานสวัสดิการฯ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง