ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวมจำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง