ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง