ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านคูสนาม หมู่ที่ ๓ - บ้านพังเม็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง