ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน รวมจำนวน ๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง