ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและพิมพ์เอกสาร เดือน ธ.ค ๒๕๖๔ - ก.ย ๒๕๖๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง