ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1,6,7,3 ตำบลงิ้วด่อน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก