ชื่อเรื่อง : โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (สายธาตุดุม-หนองแดง) กว้าง 1.50 เมตร ยาว 3,008 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,115 ตารางเมตร เทศบาลตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร