ชื่อเรื่อง : โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักพร้อมเทผิวจราจร คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าพังผือ หมู่ที่ ๑๑ (ทางแยกเข้าวัดเหล่าพังผือ-ลำห้วยกุดแก)