ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง