ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ทะเบียน บย ๙๙๐๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง