ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ๑๐-๐๐๕ สายกกกอกใหม่-บ้านนาแกน้อย บ้านกกกอกใหม่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลงิ้วด่อน โดยวิธีคัดเลือก