ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งรางน้ำฝนอลูซิงค์อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลงิ้วด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง