ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง