messager
 
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกกอกใหม่ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวง ท้องถิ่น สน.ถ ๑๐-๐๑๑ ซ.สมบูรณ์พัฒนา บ.ทับสอ ม. ๒ ช่วง ๑ ผิวจราจร กว้าง ๕ ม ยาว ๑,๐๐๐ ม หนา๐.๐๕ ม หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า๕,๐๐๐ ตร.ม ช่วง ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ ม ยาว ๑,๔๕๐ ม หนา ๐.๐๕ ม หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม รวมระยะทาง๒,๔๕๐ ม หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑๐,๘๐๐ ตร.ม พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สูง 6 ม ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (งานสุขาภิบาลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (งานสุขาภิบาลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ทะเบียน บท ๙๕๐ สกลนคร รหัส ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๒ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร (งานสุขาภิบาลฯ) จำนวน ๓๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) เลขทะเบียน ๘๑-๐๔๖๗ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวง ท้องถิ่น สน.ถ ๑๐ - ๐๑๑ ซ.สมบูรณ์พัฒนา บ.ทับสอ ม. ๒ ช่วงที่๑ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. หนา๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ตร.ม.ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๔๕๐.๐๐ ม. หนา๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐.๐๐ ตร.ม.รวมระยะทางดำเนินการ ๒,๔๕๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐.๐๐ตร.ม.พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สูง ๖.๐๐ เมตร (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙) จำนวน ๗๒ ชุด เทศบาลตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ๒ ชั้น ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลงิ้วด่อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับสอ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ตำบลงิ้วด่อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาบริการขอย้ายพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๙ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ตำบลงิ้วด่อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุกีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ตำบลงิ้วด่อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน ๘ วัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ตำบลงิ้วด่อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ตำบลงิ้วด่อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ้วด่อน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๖ รายการ (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาโครงการถมดินที่สาธารณประโยชน์พร้อมขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑ บ้านงิ้วด่อน (ที่สาธารณประโยชน์ดอนโพนทัน) ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานคนงานทั่วไป เดือน มี.ค-ก.ย ๒๕๖๗ (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานผลิตน้ำประปา เดือน ก.พ-ก.ย ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานผลิตน้ำประปา เดือน ก.พ-ก.ย ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนจ้อก้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลงิ้วด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ทะเบียน ๘๐-๘๐๘๙ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ทะเบียน บท ๙๕๐(งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายอ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ ฝา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน (เปลี่ยนประตูน้ำประจำโรงผลิตประปาบ้านงิ้วด่อน หมู่ที่ ๑ และบ้านกกกอกใหม่ หมู่ที่ ๑๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยน้อย บ้านงิ้วด่อน หมู่ที่ ๑ ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังไปแหล่งเกษตรภายในตำบลงิ้วด่อน จำนวน ๗ เส้น ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว) ศพด.นายอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ ขนาด ๙ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกดับเพลิง ยี่ห้อ STEYR ทะเบียน ๘๑-๗๘๙๗ เลขตัวรถ VANL๘๗๒๖๖๙Y๐๔๖๑๒๔ เลขเครื่องยนต์ ๑๕๘ ๙๐๘ ๙๕๗๘ ๗๓๗๓ (งานป้องกัน) จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน รวมจำนวน ๑๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านทับสอ หมู่ที่ ๒ ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
1 - 50 (ทั้งหมด 948 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19