เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลงิ้วด่อน 209 หมู่ที่ 8 บ้านนายอ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. 042-160065ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 127
camera_alt ภาพกิจกรรม
ธนาคารออมสินมอบของขวัญปีใหม่ [10 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน [22 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน ครั้งที่ 1/2564 [22 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน ครั้งที่ 1/2564 [21 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน [15 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เปิดแล้ว โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลงิ้วด่อน รุ่นที่ 1/2565 [15 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการประกอบอาหารไทย [13 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลงิ้วด่อน [3 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [30 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [5 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 175 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยนช์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการละเว้น