เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลงิ้วด่อน 209 หมู่ที่ 8 บ้านนายอ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. 042-160065


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 97
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานและปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [10 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนกิจกรรมการจัดนิทรรศการของสภาเด็กและเยาวชนตำบลงิ้วด่อน [11 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมพัฒนาทักษะ การเป็นจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ปี 2564 [11 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการเยาวชนไทยสู้ภัยโควิด 19 (COVID - 19) [11 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ตรวจสุขภาพประจำปีเทศบาลตำบลงิ้วด่อน [7 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
การออกแบบผลิตภัณฑ์และการวางแผนการตลาดออนไลน์ [29 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง [14 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมจิตอาสาสัมพันธ์ “บริจาคโลหิต ต้านภัยโควิด 19” เทศบาลตำบลงิ้วด่อน [3 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมจิตอาสาสัมพันธ์ “โรงทานข้าวผัด แด่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร” เทศบาลตำบลงิ้วด่อน [3 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมจิตอาสาสัมพันธ์ “โรงทานข้าวผัด ลูกชิ้นและลูกอม” เทศบาลตำบลงิ้วด่อน [30 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 163 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยนช์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการละเว้น