เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
account_box กองคลัง
(นางลักขณา พิลาโฮม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวนภาพร ฮมแสน )
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวสุประภา คำวงษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางสาวธัญลักษณ์ พรหมสุพรรณ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
( - )
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(นางสาวเพ็ญจิตร อิงเอนุ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ