เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
play_arrow ฝ่ายอำนวยการ-ข้าราชการท้องถิ่น
(นางสาวศิรินทิพย์ วงศ์มีแก้ว )
หน.ฝ่ายอำนวยการ
(นายกอบสุข ศรีมงคล)
นิติกรชำนาญการ
(นางสาวเทพอาภรณ์ คำชมภู)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
(นางสาวอมรรัตน์ นนไพวัลย์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางจิรัชยา หาญมนตรี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางชุพัชนี ชาเหลา)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นางสมหมาย ประทุมทอง)
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
(นางสาวโชติกาญจน์ งอยภูธร)
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
(นางสาวเพียงใจ ขุ่ยฟอง)
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
(นางสาวลลิดา สุวรรณรงค์)
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
(นางสาววาสนา วรวัฒน์พงศยา)
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
(นางสาวสุดารัตน์ เกวใจ)
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
(นางสุรีพร หาญมนตรี)
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ