messager
 
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
play_arrow ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ-ข้าราชการท้องถิ่น
(-)
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
(นางชุพัชนี ชาเหลา)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นางสมหมาย อ่อนก้อน)
ครู ค.ศ.2
(นางสาวโชติกาญจน์ งอยภูธร)
ครู ค.ศ.1
(นางสาวเพียงใจ ขุ่ยฟอง)
ครู ค.ศ.1
(นางสาวลลิดา ทาวะลุน)
ครู ค.ศ.1
(นางสาววาสนา วรวัฒน์พงศยา)
ครู ค.ศ.2
(นางสาวสุดารัตน์ เกวใจ)
ครู ค.ศ.2
(นางสุรีพร หาญมนตรี)
ครู ค.ศ.2