เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลงิ้วด่อน 209 หมู่ที่ 8 บ้านนายอ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. 042-160065ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 94
play_arrow การเปิดเผยราคากลางตามแบบ ปปช.
insert_drive_file ราคากลาง โครงการวางท่อเมนจำหน่ายน้ำประปา บ้านกกกอกใหม่ หมู่ ๑๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านกกกอก หมู่ ๑๒- หมู่ ๑ บ้านงิ้วด่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนายอ หมู่ ๘- หมู่ ๓ บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านพังเม็ก หมู่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยนช์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการละเว้น