เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลงิ้วด่อน 209 หมู่ที่ 8 บ้านนายอ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. 042-160065สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 22
เมื่อวาน 106
เดือนนี้ 4,383
เดือนที่แล้ว 8,231
ทั้งหมด 28,551

volume_down ประชาสัมพันธ์งานสุขาภิบาล
กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา) ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
กองหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ได้ดำเนินงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
โครงการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่นยืน ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
โครงการ “ห้องน ้าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย ” ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปี 2562 วัตถุประสงค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
โครงการเรียนรู้และเข้าใจโรคเอดส์ป้องกันได้ด้วยตนเอง ปี 2562 วัตถุประสงค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพรเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
โครงการความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อปัญหาชุมชุนทั้ง 4 ด้าน กรณศึกษาเทศบาลต าบลงิ้วด่อน อ าเภอเมืองสกลนคร ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
1 - 20 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์) 
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน