เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลงิ้วด่อน 209 หมู่ที่ 8 บ้านนายอ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. 042-160065ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 70
volume_down ประชาสัมพันธ์งานสุขาภิบาล
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file โครงการปล่อยปลาปลูกต้นไม้ ณ โรงฆ่าสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง หมู่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file โครงการรณรงค์และแก้ไขยาเสพติดหมู่14 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file โครงการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file โครงการหมู่ 4 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file แผ่นผับประชาสัมพันธ์ โรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (กิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา) ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file กองหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ได้ดำเนินงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file โครงการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่นยืน ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยนช์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการละเว้น