เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลงิ้วด่อน 209 หมู่ที่ 8 บ้านนายอ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. 042-160065ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 57
play_arrow คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file คู่มือการลงข้อมูลข้อมูลในระบบทะเบียนบุคลากรท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file คู่มืองานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. รวบรวมโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยนช์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการละเว้น