เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลงิ้วด่อน 209 หมู่ที่ 8 บ้านนายอ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. 042-160065ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 69
play_arrow การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร
insert_drive_file หลักเกณฑ์และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนง.ทต.งิ้วด่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file หนังสือจังหวัด-เรื่อง-การประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง-แบบประเมินรอบเมษา-ตุลา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file หนังสือจังหวัด-เรื่อง-การดำเนินการบริหารงานบุคคลของ-อปท.ในระะบแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file หนังสือจังหวัด-เรื่อง-เข้าแท่ง-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file หนังสือกรม-เรื่อง-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับงานบุคคลในระบบแท่ง-ว-135-28_12_2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนง.ทต.ครู พนง.จ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยนช์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการละเว้น