เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
account_box ฝ่ายบริหาร
นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
โทร : 081-3696698
นายปิยะ โคตรผาย
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 087-8642497
นายประสพโชค ยอจำปา
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 087-8533941
นายรักชาติ ทิพจร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 087-9454815
นางดนตรี นันทะแพง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 083-3418243
(นางทยิดา ยันตะบุษย์)
ปลัดเทศบาล
โทร : 090-1261945
account_box ฝ่ายสภา
(นายเรืองยศ ผาจันยอ)
ประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายสมหมาย ก้อนกงไกว)
รองประธานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายวงเดือน นนท์ภายวัน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายบรรเลิง สายมาลัย)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายมังกร นะคะจัด)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นางพรสวรรค์ กรพันธุ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นางถาวร นนท์ภายวัน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
นางชลธิชา โคตรผาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
นางรัตนา พังแสงสุ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายบุญเกิด ยอจำปา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
นางนภาพร เกวใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายดลณฤทธิ์ เพียสา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นางทยิดา ยันตะบุษย์)
เลขานุการประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางทยิดา ยันตะบุษย์)
ปลัดเทศบาล
โทร : 090-1261945
(นางพัฒนา พุ่มพิบูลย์)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 083-6698737
(นางลักขณา พิลาโฮม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 091-8674572
(นายทรงศักดิ์ ทรงเหล็กสิงห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-9747182
account_box สำนักปลัด
(นางพัฒนา พุ่มพิบูลย์)
หัวหน้าสำนักปลัด
play_arrow ฝ่ายอำนวยการ-ข้าราชการท้องถิ่น
(นางสาวศิรินทิพย์ วงศ์มีแก้ว )
หน.ฝ่ายอำนวยการ
(นายกอบสุข ศรีมงคล)
นิติกรชำนาญการ
(นางสาวเทพอาภรณ์ คำชมภู)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
(นางสาวอมรรัตน์ นนไพวัลย์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางจิรัชยา หาญมนตรี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางชุพัชนี ชาเหลา)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นางสมหมาย ประทุมทอง)
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
(นางสาวโชติกาญจน์ งอยภูธร)
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
(นางสาวเพียงใจ ขุ่ยฟอง)
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
(นางสาวลลิดา สุวรรณรงค์)
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
(นางสาววาสนา วรวัฒน์พงศยา)
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
(นางสาวสุดารัตน์ เกวใจ)
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
(นางสุรีพร หาญมนตรี)
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
play_arrow ฝ่ายปกครอง-ข้าราชการท้องถิ่น
( นายเหมเทพ เพ็งสว่าง )
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นายเจน พนารี)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นางสาววันวิสาข์ จันทร์คามคำ)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
(นางนิษฐ์ชลีย์ หาญชัยศรี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายปรัตถกร วงศ์กาฬสินธุ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
play_arrow ฝ่ายอำนวยการ-พนักงานจ้าง
(นางจุฑามาศ เขตชมภู)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายเฉลิมวงศ์ วงศ์กาไสย)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายศักดิ์สยาม ศรีคำดอน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายโตโยต้า ทาวะลุน)
พนักงานขับรถยนต์
(นางอุบลรัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์)
คนงาน
(นายสำเนา ฮามพันธ์เมือง)
ภารโรง
(นางกาญจนา แซ่ฮ้อ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางพนิดา สิงห์คะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางวนิดา สุขวงษ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสุมาลัย กรพันธุ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นายอภิเดช ขุ่ยฟอง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นายอิทธิเดช พรหมสุพรรณ)
ผช.จนท.พัฒนากีฬา
(นางสาววรรณิกา วงศ์กาฬสินธุ์)
ผู้ดูแลเด็ก
play_arrow ฝ่ายปกครอง-พนักงานจ้าง
(นายศรีอัมพร พิมพ์สมแดง)
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ
(นายเรืองศักดิ์ สายมาลัย)
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
(นายสุริยา นนท์ไพรวัน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายธีระพงษ์ วันดีราช)
พนักงานขับรถยนต์
(นายยงค์ยุธ พรหมสุพรรณ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายปริชาติ โคสันเทียะ)
คนงานประจำรถขยะ
นายเอนก งิ้วพรม
คนงานประจำรถขยะ
account_box กองคลัง
(นางลักขณา พิลาโฮม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวนภาพร ฮมแสน )
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวสุประภา คำวงษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางสาวขวัญเกล้า กฤษณะกะลัศ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(นางสาวเพ็ญจิตร อิงเอนุ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางสาวธัญลักษณ์ พรหมสุพรรณ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
( นางบุญนิสา ปาละรีย์ )
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
play_arrow กองคลัง-พนักงานจ้าง
(นางสาวจุฬาพร ถาวงกาง)
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
(นางสาวนันทา สีแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวทิตยาภรณ์ พวงมาลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นายทินกร อ่อนก้อน)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
(นางสาวอรอุมา พรมสุพรรณ)
คนงาน
(นายชำนาญ ศรีอ่อน)
พนักงานผลิตน้ำประปา
account_box กองช่าง
(นายทรงศักดิ์ ทรงเหล็กสิงห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเอนก ตติยรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายจิรเมธ งอยจันทร์ศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นางสาววรรณภา ทนงศิลป์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
play_arrow กองช่าง-พนักงานจ้าง
(นางสาวศรัณย์รัชต์ ดาทุมทา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายปกรณ์เกียรติ กรพันธุ์)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
(นายจักรพงษ์ ลาดบาศรี)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายวัชรวิชย์ นาเมืองรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายเดชดนัย ทาวะรัตน์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(นายสมศักดิ์ ปากชิน)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นางสาวปิยะรัตน์ เกวใจ
คนงาน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวเบญจวรรณ ศรีนา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน